Vedtekter

§ 1: Helgeland Historielag skal øke og formidle kunnskap om Helgelands fortid, ivareta og verne om de materielle kulturminner, og berge den muntlige tradisjon som ennå finnes om liv og arbeid i eldre tider.

§ 2: Laget ser det som sin oppgave:

  • å være et viktig organ for det lokalhistoriske arbeidet på Helgeland.
  • å samarbeide med alle interessegrupper og gi bistand og faglig hjelp.
  • å samle enkeltmedlemmer og andre til seminarer, konferanser og møter med tanke på å styrke fellesskapet og utveksle informasjon om felles saker og arbeid.
  • å arbeide for at lokalhistorie får en mer sentral plass i skolen.

§ 3: Helgeland Historielag gir ut Årbok for Helgeland som bringer lokalhistorisk stoff av enhver art, herunder også folkeminnestoff og muntlig tradisjon. Årboka skal også publisere kildestoff fra de offentlige og private arkiver, og gi noe rettledning for dem som skal arbeide med lokalhistoriske emner. Årboka utgis årlig.

§ 4: Enkeltpersoner og organisasjoner kan bli medlemmer av laget. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten skal være innbetalt før årsmøtet avholdes. Årsmøtet avholdes i mars / april. Årsmøtet velger et styre på fem medlemmer og tre vararepresentanter. Leder velges ved særskilt valg. Det tegnes ikke nye livsvarig medlemskap etter 1.1.2012. Alle styremedlemmer velges for to år. Hvert år er to styremedlemmer på valg.
Vararepresentantene er på valg hvert år.

  • Styret konstitueres seg selv med nestleder og sekretær. Årsmøtet velger redaksjonsnemnd for årboka, valgkomité, komité for æresmedlemskap.
  • Anvisningsmyndigheten er tillagt leder.

§ 5: Styret har ansvar for å lede arbeidet i laget mellom årsmøtene. Det skal på en forsvarlig måte forberede de saker som skal legges fram for årsmøtet, og sørge for at de vedtak som årsmøtet gjør, blir satt ut i livet. Lederen innkaller til styremøter. Styret er beslutningsdyktig når tre av medlemmene er til stede. Dersom styret eller ¼ av medlemmene finner det nødvendig, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

  • Mellom årsmøtene er styret lagets høyeste myndighet.

(Ajourførte vedtekter vedtatt på årsmøtet i Velfjord 3. september 2011)

$4 ble endret til at årsmøte skal avholdes i mars / april på årsmøte i Mosjøen september 2014.